SuperMap GIS 11i(2022) 技术体系


在 SuperMap GIS 11i(2022) 中,超图软件进一步创新 GIS 基础软件五大技术体系 (BitDC), 即大数据 GIS、人工智能 GIS、新一代三维 GIS、分布式 GIS 和跨平台 GIS 技术体系。


SuperMap GIS 11i(2022) 技术体系 (BitDC)